Welke rechten en plichten hebben buren tegenover elkaar? (2023)

Nederland verstedelijkt in een rap tempo en de bevolkingsdichtheid neemt toe.(1) Inmiddels woont meer dan tachtig procent van de Nederlandse bevolking in een stad. Een gevolg van deze urbanisatie is dat conflicten tussen buren toenemen. Als advocatenkantoor dat al bijna 70 jaar is gevestigd in het hart van de hoofdstad, heeft Wieringa Advocaten veel ervaring met burengeschillen. Van geschillen over de erfgrens tot de overlast die wordt ondervonden van een naastgelegen industrieel bedrijf.

Hieronder bespreek ik een aantal onderwerpen die wij in onze praktijk regelmatig de revue zien passeren en licht ik de geldende regels globaal toe. Wordt u aangesproken omdat u overlast zou veroorzaken of ondervindt u overlast die u redelijkerwijs niet hoeft te tolereren, neem gerust vrijblijvend contact op.

Onderwerpen:

 1. Overlast van trillingen, stank of geluid
 2. Privacy inbreuk door buren
 3. Erfgrens bepalen (en verjaring)
 4. Bouwen op en tegen de erfgrens (mandeligheid)
 5. Regels erfafscheiding of schutting
 6. Ramen, balkons en dakterrassen
 7. Wateroverlast/afwatering
 8. Beplanting tegen de erfgrens
 9. Erfdienstbaarheden
 10. Misbruik van bevoegdheid
 11. Reeds verleende vergunning

1. Overlast van trillingen, stank of geluid

Overlast van de buren (juridisch gekwalificeerd als ‘hinder’) kan op talloze wijzen worden ondervonden. Denk aan geluidsoverlast, overlast van trillingen, rook- en stankoverlast of de ontneming van zonlicht door nieuwe bebouwing van de buren. Met betrekking tot mate waarin overlast moet worden geaccepteerd, is in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat de eigenaar van een erf niet met hinder geconfronteerd mag worden in een mate of op een wijze die (volgens artikel 6:162 BW) onrechtmatig is. Dit betekent dat vele vormen van (binnen redelijke normen blijvende) hinder in beginsel geaccepteerd dienen te worden.

Of er sprake is van onrechtmatige hinder, zal steeds weer afhangen van de omstandigheden van het geval. Zoals ik in een blog uit 2019 reeds heb besproken, blijkt uit de uitspraken van rechters dat bij de beoordeling van de onrechtmatigheid van de hinder onder meer rekening wordt gehouden met de volgende factoren:

 • de mate van hinder;
 • het gewicht van de belangen die door de hinder toebrengende activiteit worden gediend;
 • de mogelijkheid, mede gelet op de daaraan verbonden kosten, en de bereidheid om maatregelen ter voorkoming van hinder en schade te nemen, en;
 • of degene die klaagt zich ter plaatse heeft gevestigd vóór dan wel ná aanvang van de hinder veroorzakende activiteiten.

Indien de hinder wordt veroorzaakt door een bedrijf, dient in veel gevallen ook aan het Activiteitenbesluit te worden getoetst. Het Activiteitenbesluit bepaalt aan welke regels bedrijven die een ‘effect’ kunnen hebben op de omgeving zich dienen te houden, ongeacht de sector waarin het bedrijf werkzaam is. Denk hierbij aan de geldende maximum geluidsnorm voor het café op de hoek tot de emissienormen voor een chemische installatie.

2. Privacy inbreuk

Sommige van de regels die ik hieronder behandel, bijvoorbeeld die over het bouwen tegen de erfgrens en de regels over ramen en balkons, zijn er mede op gericht om inbreuken op de privacy van de buren te beperken. Daarnaast kan een inbreuk op de privacy onder omstandigheden ook als onrechtmatige hinder worden gekwalificeerd (zie hierboven). Oók als er aan alle regels met betrekking tot bebouwing is voldaan, kan er dus sprake zijn van onrechtmatige inbreuk op de privacy van het naburig perceel.

In dit kader verdient nog opmerking dat een onderneming een vergunning kan hebben om bepaalde activiteiten te verrichten, maar dat nog niet wegneemt dat die onderneming met haar vergunde bedrijfsactiviteiten – op onrechtmatige wijze – inbreuk kan maken op de privacy van de buren.

3. Erfgrens bepalen en verjaring

Het op de hoogte zijn van precieze ligging van de erfgrens kan om allerlei redenen van belang zijn. Uitgangspunt is dat de erfgrens die in het Kadaster staat ingeschreven de geldende is. De precieze ligging van de erfgrens kan door een landmeter van het Kadaster ter plekke worden vastgesteld.

Onder omstandigheden is het mogelijk dat een perceel grond (of water) door verjaring (gedeeltelijk) eigenaar van een ander is geworden, zonder dat dit uit het kadaster volgt. De wet onderscheidt in dit kader twee vormen van verjaring, te weten verkrijgende en bevrijdende verjaring, met verjaringstermijnen van respectievelijk 10 en 20 jaar.

Nu voor verkrijgende verjaring goede trouw is vereist, zal het verkrijgen van grond middels deze vorm van verjaring doorgaans niet mogelijk zijn. De juiste perceelsgrens volgt immers simpelweg uit het kadaster. Voor bevrijdende verjaring ligt het anders. In dat geval is niet relevant of iemand ‘te goeder trouw’ is, maar is het relevant of de grond twintig jaar in zijn of haar bezit is geweest. Als dat het geval is, kan de grond zijn verjaard en in eigendom zijn overgegaan. Dat dit niet in het Kadaster is verwerkt doet daaraan niets af.

4. Bouwen tegen de erfgrens

Voor het bouwen tegen de erfgrens geldt geen minimale afstand. Dit betekent dat het is toegestaan om tegen de erfgrens te bouwen. Voor bouwen óp de erfgrens is wel toestemming van de buren nodig. In het geval een vrijstaande muur, een hek of een heg op de erfgrens staat, bepaalt de wet namelijk dat deze gemeenschappelijk eigendom en mandelig is. Is de scheiding niet vrijstaand, maar onderdeel van een gebouw, dan is de muur (door horizontale natrekking) eigendom van de eigenaar van het gebouw.

Van gemeenschappelijk eigendom en mandeligheid is ook sprake als er gewerkt moet worden aan een gemeenschappelijke bouwmuur of mandelige fundering tussen/onder twee panden. Ook dan is er toestemming van de buren nodig. Wordt er toch zonder overleg aan (bijvoorbeeld) een mandelige fundering gewerkt, dan is er sprake van een onrechtmatige daad, dient de onrechtmatige handeling te worden teruggedraaid en de schade te worden vergoed.

Het feit dat het is toegestaan om binnen twee meter van de erfgrens te bouwen, betekent overigens niet dat het ook is toegestaan om tegen de erfgrens ramen of balkons e.d. te realiseren. In dit kader wordt verwezen naar de regels voor balkons en dakterrassen hieronder. Ook kan onrechtmatige hinder in dezen een rol spelen, bijvoorbeeld als de nieuwe bebouwing zonlicht van omliggende bebouwing ontneemt.

5. Regels erfafscheiding/schutting

Een eigenaar van een erf of perceel heeft het recht om zijn erf af te sluiten. Wanneer er sprake is van twee eigenaars van aangrenzende erven, kan de ene eigenaar te allen tijde vorderen dat de andere meewerkt aan het oprichten van een scheidsmuur van twee meter hoogte op de erfgrens, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte dit niet anders regelt. Deze plicht tot medewerking is niet van toepassing als één van de twee erven een openbare weg of openbaar water is.

Voor de vraag wie er verantwoordelijk is voor de erfafscheiding is het relevant of deze op of naast de erfgrens staat. Als de schutting precies op de erfgrens staat, zijn beide eigenaars verplicht om de helft van de erfafscheiding te betalen en zijn ook beiden eigenaar van de erfafscheiding. Wordt de erfafscheiding geheel op het eigen perceel geplaatst? Dan is er geen sprake van gedeeld eigendom en heeft de eigenaar van het perceel waarop de schutting, muur of haag staat, de volledige eigendom (en zeggenschap) over de erfafscheiding.

6. Ramen, balkons en dakterrassen

Ten aanzien van onder andere ramen, balkons en dakterrassen, bepaalt het Burgerlijk Wetboek het volgende:

“Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven.”

Om binnen twee meter van de erfgrens een muuropening of ander werk met uitzicht op het erf van de buren te plaatsen, is dan ook toestemming van de buren nodig. Hierbij is het verstandig om, in geval de toestemming wordt verleend, deze op juiste wijze vast te leggen (bijvoorbeeld in de vorm van een kwalitatieve verplichting).

Als er sprake is van een raam binnen twee meter van de erfgrens met uitzicht op het erf van de buren en de buren hiervoor geen toestemming wensen te verlenen, kan verwijdering van de ramen gevorderd worden. In zo een geval is een veel gebruikte ‘escape’ het raam ondoorzichtig en vast te maken, waardoor er niet meer doorheen gekeken kan worden (bijvoorbeeld door de toepassing van melkglas).

Overigens is het ook in deze situatie zo dat een verkregen vergunning niet meebrengt dat deze (privaatrechtelijke) regels mogen worden overtreden. Zoals eerder besproken brengt een publiekrechtelijke toestemming immers niet mee dat er in strijd mag worden gehandeld met de regels van privaatrecht.

Tot slot is in dit kader relevant dat er ook toestemming van de VvE vereist kan zijn om een dakterras of balkon te mogen realiseren. Daarnaast zal bij de realisatie van een dakterras rekening moeten worden gehouden met de hierboven besproken regels ten aanzien van privacy.

7. Wateroverlast van de buren

Bij wateroverlast dient onderscheid te worden gemaakt tussen natuurlijke en niet-natuurlijke waterloop.

Voor natuurlijke waterloop bepaalt de wet dat lagere erven het water moeten ontvangen dat van nature van hoger gelegen erven afloopt. Dit betekent dat als er hinder wordt ondervonden door water dat van nature op een erf stroomt, het lastig is om hier (succesvol) in rechte tegen op te komen.

Ten aanzien van de niet-natuurlijke waterloop is in de wet een met de eerder genoemde hinder vergelijkbare bepaling opgenomen. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt hierover namelijk het volgende:

“De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen door wijziging te brengen in de loop, hoeveelheid of hoedanigheid van over zijn erf stromend water of van het grondwater, dan wel door gebruik van water dat zich op zijn erf bevindt en in open gemeenschap staat met het water op eens anders erf.”

Het enkele toebrengen van hinder zal in dit kader dus niet voldoende zijn om een succesvol beroep op deze bepaling te doen. Vastgesteld dient te worden dat de hinder die te weeg is gebracht door wijziging in onder andere de waterloop of het grondwater als onrechtmatig te bestempelen is.

8. Beplanting

Met betrekking tot beplanting bij de grenslijn bepaalt de wet ten aanzien van bomen dat het niet geoorloofd is om deze binnen twee meter van de grenslijn aanwezig te hebben. Voor heesters en heggen bedraagt deze afstand een halve meter. Uitzonderingen op deze hoofdregel zijn het hebben van toestemming van de eigenaar van het aangrenzende erf, als het aangrenzende erf een openbare weg of een openbaar water is of wanneer de beplantingen niet hoger reiken dan de scheidsmuur/schutting die tussen de erven staat. Ook kan het zijn dat ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte een kleinere afstand is toegestaan.

Ten aanzien van beplantingen die over andermans erf hangen, bepaalt de wet dat de eigenaar van dit erf niet direct over mag gaan tot het wegsnijden van het overhangende deel. Eerst dient de eigenaar van het erf dat last heeft van de overhangende beplantingen, de overtreder aan te manen. Heeft deze aanmaning geen effect, dan mag hij eigenhandig het overhangende deel wegsnijden en zich toe-eigenen. Wortels die doorschieten op een naburig erf mogen – in tegenstelling tot overhangende beplantingen – zonder aanmaning worden weggehakt, uiteraard tenzij dit gevaarlijke situaties oplevert.

9. Erfdienstbaarheden

Bij een erfdienstbaarheid ‘dient’ het ene perceel het andere perceel. Denk aan de situatie dat iemand zijn buurman toestaat om over zijn perceel te gaan, zodat die buurman zijn eigen perceel kan bereiken. De eigendomssituatie van beide percelen wijzigt dus niet, maar de buurman heeft wel het recht om het perceel van zijn buurman te gebruiken (en eventuele kopers van de woning van de buurman hebben dat recht ook).

Vragen die wij krijgen over erfdienstbaarheden zien er vaak op hoe een erfdienstbaarheid ontstaat (ook dit kan bijvoorbeeld door verjaring), hoe een erfdienstbaarheid kan worden opgeheven, of er een vergoeding voor de dienstbaarheid verschuldigd is, hoe de inhoud van de erfdienstbaarheid precies dient te worden uitgelegd, et cetera.

10. Misbruik van bevoegdheid

Ten aanzien van alle bevoegdheden en rechten die hierboven aan de orde zijn gekomen, geldt dat een eigenaar van een erf deze bevoegdheden niet mag misbruiken. Misbruik doet zich volgens de wet onder andere voor als een bevoegdheid wordt uitgeoefend met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel gebruikt wordt dan waarvoor de bevoegdheid is verleend. Ook kan misbruik van bevoegdheid worden aangenomen op het moment dat er sprake is van een onevenredigheid tussen het belang dat bij de oefening van de bevoegdheid wordt gediend en het belang van de ander dat door het gebruik wordt geschaad, die ervoor zorgt dat naar redelijkheid geen gebruik van de bevoegdheid kan worden gemaakt.

11. Tot slot: reeds een vergunning verleend

Het is goed mogelijk dat er al een vergunning is verleend voor de oorzaak van de overlast. Denk aan de buurman die alle vergunningen voor zijn bouwplannen ‘al rond’ heeft. In dit kader is het, zoals hierboven meermaals aangegeven, goed om te weten dat een verleende vergunning in de privaatrechtelijke afweging niet of nauwelijks ter zake zal doen.

 1. Zie P. Ekamper, ‘De verstedelijking van Nederland’, Demos2010, nr. 9, pp. 15-17.

Heeft u vragen over één van bovenstaande onderwerpen? Als advocatenkantoor dat al bijna 70 jaar is gevestigd in het hart van de hoofdstad, heeft Wieringa Advocaten veel ervaring met burengeschillen. Wordt u aangesproken omdat u overlast zou veroorzaken of ondervindt u overlast die u redelijkerwijs niet hoeft te tolereren, neem gerust vrijblijvend contact op: 020-6246811 of mulder@wieringa.nl.

Wieringa Advocaten laat universitaire studenten rechten graag zien hoe het er in de advocatuur aan toegaat. Dit artikel is mede tot stand gekomen door onderzoek en bijdragen van Pedro Thole, momenteel aan ons kantoor verbonden als student-stagiaire.

Björn Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

FAQs

Wat valt er onder burenrecht? ›

Het burenrecht regelt de (rechts)verhouding tussen naast elkaar wonende partijen of tussen eigenaren van naast elkaar gelegen percelen. Niet voor niets bestaan de problemen die de rijdende rechter op televisie behandelt voor een groot deel uit geschillen tussen buren.

Wat valt er onder overlast buren? ›

Bijvoorbeeld over tot hoe laat uw buren klussen of muziek draaien. Over dieren, zoals blaffende honden. Of over geluiden in de tuin.

Wat is onrechtmatige hinder? ›

Onrechtmatige hinder is binnen het burenrecht, het ervaren van een dusdanige mate van overlast, die de eigenaar van een erf niet hoeft te accepteren.

Hoe werkt burenrecht? ›

De wet bepaalt dat de eigenaar van een erf niet op een wijze die onrechtmatig is aan eigenaars van andere erven hinder mag toebrengen “door het verspreiden van rumoer, trillingen, stand, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of het ontnemen van steun”.

Is burenrecht regelend recht? ›

Het burenrecht is een regelend recht en geen dwingend recht. Dit betekent dat de eigenaars van twee naburige erven mogen afwijken van wat er in de wet staat. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld een overeenkomst met elkaar te sluiten.

Heb je recht op uitzicht? ›

Heel kort gezegd heb je geen enkel recht op uitzicht. Hoe onrechtvaardig dat ook klinkt. Als een gemeente toestemming geeft om te bouwen op dat stuk grond, kan jouw uitzicht zomaar verdwijnen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor eventuele uitbouwen of bijgebouwen van buren.

Is burenoverlast strafbaar? ›

Geluidsoverlast door buren

In veel gemeenten is burenoverlast strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Heeft u last van geluid dat uw buren maken? Probeer hier dan eerst zelf afspraken over te maken met uw buren. Als dit niet helpt kunt u contact opnemen met de gemeente of de politie.

Hoe laat moet het stil zijn bij de buren? ›

Dit zijn de normen

's avonds (19.00 – 23.00) 30 dB(A) overlast langer dan bijvoorbeeld 1 min en 50 dB(A) voor kortstondige piekgeluiden. 's nachts (23.00 – 07.00) 25 dB(A) overlast langer dan bijvoorbeeld 1 min en 45 dB(A) voor kortstondige piekgeluiden.

Is buren pesten strafbaar? ›

Intimidatie en pesterijen doen stoppen

Boetes en (voorwaardelijke) celstraffen kunnen de buren ervan overtuigen dat ze hun gedrag maar beter aanpassen. Wanneer strafrechtelijke inbreuken niet (voldoende) kunnen worden aangetoond, kan een rechter ingrijpen met boetes, celstraffen en dwangsommen.

Wat zijn de vier eisen voor een onrechtmatige daad? ›

Eisen voor aansprakelijkheid
 • onrechtmatige gedraging.
 • toerekenbaarheid van de daad aan de dader.
 • schade.
 • causaliteit.
 • relativiteit.

Wat voor soorten overlast zijn er? ›

Er zijn verschillende soorten overlast:
 • geluidsoverlast.
 • burenconflicten.
 • overlast van huisdieren.
 • vervuiling en / of verwaarlozing van woning / tuin / woonomgeving (achterpad, stoep, plantsoen)
 • druggerelateerde overlast (dealen, hennepkwekerij)

Wat houdt woonoverlast in? ›

Definitie woonoverlast

Woonoverlast is hinder die in, vanuit en rondom een woning kan worden veroorzaakt. De overlastgever en of degenen voor wie hij verantwoordelijk is vertonen overlastgevend gedrag en of laten juist na bepaald gedrag te vertonen waardoor een onplezierige ervaring bij omwonenden wordt veroorzaakt.

Wat is Burenplicht? ›

v./m. (-en), (in Oost-Nederland: naoberschap), plicht elkaar als buren bij te staan, m.n. op kleine dorpen, in geval van geboorte, ziekte of overlijden.

Wat als buren geen schutting willen? ›

Wat als de buurman niet wil meewerken? In beginsel moeten beide buren instemmen met het plaatsen van een erfafscheiding op de erfgrens. Er kunnen geschillen ontstaan indien één van beide buren geen erfafscheiding wenst. In dat geval is het niet toegestaan om zonder overleg tóch een schutting te plaatsen op de erfgrens.

Waar is het burenrecht geregeld? ›

Waar zijn de regels van burenrecht te vinden? De meeste regels van burenrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek, in de paragraaf Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven (artikel 5:37 t/m 5:59 BW).

Hoe hoog mag iets boven de schutting uitkomen? ›

Een pergola valt onder tuinmeubilair en is hierdoor vergunningsvrij tot een maximale hoogte van 2,5 meter. Echter, zijn hier ook uitzonderingen op. Wanneer uw pergola namelijk tegen de schutting van de erfscheiding komt te staan, is de maximale toegestane hoogte 2 meter.

Wat is onrechtmatige geluidshinder? ›

Ook wanneer percelen niet aan elkaar grenzen, kan er sprake zijn van onrechtmatige hinder. Denk aan geluidsoverlast van een verderop liggend café of aan stankoverlast van een grote fabriek. Hierbij komt ook nog dat het niet noodzakelijk is dat de klager de eigenaar is van het desbetreffende perceel.

Kan ik een uitbouw bij de buren tegenhouden? ›

Wordt het bijgebouw meer dan 10m2, dan moet je een meter van de erfgrens met de buren blijven. Kan ik een uitbouw bij de buren tegenhouden? In de meeste gevallen niet. Wel kun je de gemeente vragen om te onderzoeken of het bouwwerk voldoet aan de regels.

Hoe ver moet je uit de erfgrens blijven? ›

Mag ik mijn schuur bouwen tegen de erfgrens? Als u gaat bouwen tegen de erfgrens mag dat alleen als dat de grens is tussen uw erf en dat van een andere particulier of bedrijf. Als de erfgrens naast openbaar toegankelijk gebied ligt, moet u 1 meter uit de erfgrens blijven.

Hoe dicht mag een raam op de erfgrens? ›

Om de privacy van de eigenaar van een erf te beschermen, bepaalt de wet (art. 5:50 BW) dat het niet geoorloofd is om binnen twee meter van de grenslijn vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken, te hebben.

Wat doet de politie bij burenoverlast? ›

Vaak krijgt de politie meldingen van buurtbewoners en bekijkt deze in de buurt of er overlast is. De politie praat dan met alle partijen: de buurtbewoners én de veroorzakers, degenen die zorgen voor de overlast. Met de veroorzakers gaat de politie op zoek naar een oplossing om de klachten te verminderen.

Is het normaal om je buren te horen praten? ›

Re: Buren overlast: te hard praten

Ook hard praten kan overlast zijn. Maar zoals SWAT aangeeft is het niet direct iets dat strafbaar is. In dit geval zal het een civielrechtelijke zaak zijn. Het beste is te proberen er via bemiddeling uit te komen.

Hoe kom ik van mijn buurman af? ›

Schakel de buurtbemiddeling in

Kom je er samen met je buren niet uit? Schakel dan de buurtbemiddeling in. In veel grote steden kun je vrijwilligers van de buurtbemiddeling om advies vragen. Deze kunnen het gesprek begeleiden en zoeken naar een oplossing tussen de partijen.

Hoe om te gaan met luidruchtige buren? ›

Neem contact op met uw gemeente of sociaal wijkteam en vraag naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling. Een buurtbemiddelaar helpt bij problemen tussen buren, zoals geluidsoverlast. Heeft uw gemeente geen buurtbemiddeling? Maak dan gebruik van mediation.

Hoe laat moet je 1 minuut stil zijn? ›

De Nationale Dodenherdenking, Nationale Herdenking of Dodenherdenking vindt jaarlijks in Nederland plaats op 4 mei met onder andere twee minuten (vroeger een minuut) stilte om 20.00 uur.

Hoe laat moet je 2 minuten stil zijn? ›

2 minuten stilte dodenherdenking

De 2 minuten stilte zijn in Nederland van 20:00 tot 20:02 uur. In het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden is dit van 18:00 tot 18:02 uur. Op andere plaatsen in de wereld zijn de 2 minuten stilte op een geschikt moment.

Welke vormen van pesten zijn strafbaar? ›

Welke vormen van Pesten of Online Pesten zijn strafbaar?
 • Belediging, artikel 266 Wetboek van Strafrecht.
 • Smaad, artikel 261 Wetboek van Strafrecht.
 • Laster, artikel 262 Wetboek van Strafrecht.
 • Stalking artikel 285b Wetboek van Strafrecht.
 • Bedreiging, artikel 285 Wetboek van Strafrecht.

Welke vormen van pesten is strafbaar? ›

Als je aangifte doet

Wanneer het pesten blijft doorgaan en steeds verdergaat, kan het strafbaar worden. Bijvoorbeeld als je wordt bedreigd of als je wordt geslagen of geschopt. Ook smaad en laster, bijvoorbeeld online, zijn strafbaar.

Hoe stop je een burenruzie? ›

Vraag hulp van een andere partij
 1. Vraag hulp van een mediator of gratis buurtbemiddeling.
 2. Meld uw probleem schriftelijk bij uw verhuurder of woningbouwvereniging als u huurt. ...
 3. Meld de overlast bij het bestuur van de Vereniging van Eigenaars (VvE). ...
 4. Ga naar de gemeente. ...
 5. Ga naar de politie.

Wat is een onrechtmatige daad voorbeeld? ›

Een inbreuk op een recht is een voorbeeld van een onrechtmatige daad. Denk aan een inbreuk op iemands auteursrecht of merkenrecht of een inbreuk op iemands eigendomsrecht. Maar ook: een inbreuk op de lichamelijke integriteit of op de privacy.

Wat valt onder onrechtmatige daad? ›

De wet maakt een onderscheid tussen drie handelingen die een onrechtmatige daad opleveren: een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht en een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Wat is een wettelijke plicht? ›

Onder een doen nalaten in strijd met een wettelijke plicht kan bijvoorbeeld worden verstaan het plegen van een strafbaar feit. Het is verboden om iemand te slaan (behoudens zelfverdediging). Als iemand geweld pleegt dan handelt diegene in strijd met een wettelijke plicht en dus onrechtmatig.

Kan je de politie bellen voor overlast? ›

Wanneer belt u de politie? Als geluidsoverlast overgaat in dreiging met geweld of u bent met de buren in conflict, dan is er mogelijk sprake van een strafbaar feit en dan kunt u de politie bellen. De politie kan optreden als iemand een strafbaar feit begaat of de openbare orde verstoort.

Wat is de straf voor geluidsoverlast? ›

Hoe hoog is de boete voor geluidsoverlast? “Een boete voor geluidsoverlast is zo'n 150 euro. Dat is exclusief 9 euro administratiekosten.”

Wat geldt als overlast? ›

Voor overlast bestaan geen duidelijke criteria. Jouw buren mogen je uiteraard niet teveel hinder bezorgen met bijvoorbeeld geluid en stank. Een buurman die af en toe piano speelt kan vervelend zijn, maar dit valt niet onder ontoelaatbare overlast.

Wat zijn leef geluiden? ›

Leefgeluiden zijn normale geluiden van bewoners die buren toch vervelend kunnen vinden. Voorbeelden van leefgeluiden zijn: Lopende, rennende, spelende of springende kinderen. Geluid van de douche of het toilet.

Kun je geluidsoverlast anoniem melden? ›

Wil je illegale onderhuur, hennepteelt of dealen vanuit een woning melden? Dan kun je dit anoniem doen bij het serviceteam. Zulke zaken moet je ook melden bij de politie of via de website van Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000. Anonieme meldingen over andere zaken nemen wij niet in behandeling.

Is buurtbemiddeling verplicht? ›

Als je overlast hebt van je buren adviseert zij om eerst zelf het gesprek aan te gaan als je enigszins gekalmeerd bent. Als dat niet helpt, kan buurtbemiddeling soelaas bieden. "Mensen zijn niet verplicht om met buurtbemiddeling te praten.

Hoeveel afstand tot erfgrens? ›

Afstand tot erfgrens bouwen

Er geldt over het algemeen geen minimale afstand tot de erfgrens waar u rekening mee hoeft te houden. U kunt dus gewoon tegen de erfgrens aan bouwen.

Hoe ver mag iets boven de schutting uitkomen? ›

Hoe hoog mag een struik boven een schutting uitkomen? Een struik of haag mag maximaal één meter hoog zijn in de voortuin. In de zijtuin of achtertuin mag deze maximaal twee meter hoog zijn.

Waar mag je geen schutting plaatsen? ›

U mag de schutting direct tegen de erfgrens plaatsen. Als u deze op de erfgrens wilt plaatsen bent u in ieder geval verplicht dit met de buren te bespreken. Beide partijen dienen dan de helft van de kosten te betalen. Zonder toestemming van de buren mag u geen schutting plaatsen.

Hoe dicht mag je bouwen tegen perceelsgrens? ›

in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelsgrens blijven. of tegen een aanpalend gebouw zijn gebouwd. Ze mogen tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Hoe hoog mag de uitbouw van de buren zijn? ›

U mag geen verdieping plaatsen op uw aanbouw. Een vergunningsvrije aanbouw mag nooit boven 30cm boven de hoogte van de 1ste bouwlaag komen. Een vergunningsvrije aanbouw mag nooit hoger zijn dan vijf meter. Een vergunningsvrije aanbouw mag niet dieper zijn van vier meter.

Wat mag je snoeien van de buren? ›

U mag alleen de takken boven uw grond afknippen. Alles wat u afknipt boven uw grond, is uw eigendom. Gaat het om een heg op de erfgrens? Dan mag u de heg aan uw kant snoeien.

Hoe weet je wat je erfgrens is? ›

Vraag de officiële grenzen op bij het Kadaster

Vraag het Kadaster welke gegevens zij hebben over uw erfgrens. Het Kadaster is een organisatie die alle informatie over grond en gebouwen bijhoudt, zoals grenzen, rechten en wie eigenaar is van de grond.

Wie moet overhangende takken snoeien? ›

Het is alleen de eigenaar van de bomen die de overhangende takken mag snoeien. Op basis van art. 37 van het veldwetboek kan je je buur verplichten de takken te snoeien die over jouw eigendom hangen.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 27/12/2023

Views: 6151

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.