Wat is de wettelijke verdeling? (2023)

De zogenoemde wettelijke verdeling geldt als de overledene geen testament had en op het moment van overlijden getrouwd was (of geregistreerd partners) en 1 of meer kinderen had. Het gaat om kinderen die eigen kinderen waren door geboorte of erkenning of geadopteerde kinderen. Pleegkinderen en stiefkinderen zijn erfgenaam als dit is opgenomen in een testament.

Let op!
Waar 'echtgenoot van de overledene' staat, bedoelen wij 'de echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene'. Dit noemen wij ook wel de 'langstlevende ouder'.

Wat is het gevolg van een wettelijke verdeling?

Bij een wettelijke verdeling zijn de echtgenoot van de overledene en de kinderen voor gelijke delen erfgenaam. Maar de hele erfenis (bezittingen en schulden) gaat direct naar de echtgenoot van de overledene. De kinderen hebben wel recht op een deel van de erfenis - hun wettelijk erfdeel - maar zij krijgen dit nog niet. Hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Zij krijgen dit pas als de langstlevende ouder overlijdt.

Door de wettelijke verdeling heeft de langstlevende ouder een schuld aan de kinderen. Voor de kinderen is dit een vordering op de langstlevende ouder. De waarde van deze schuld en vordering moet worden berekend.

Onder het kopje 'Meer informatie' vindt u een voorbeeld van de wettelijke verdeling en uitleg over hoe de erfbelasting wordt berekend over de vordering/schuld.

Wie moet aangifte doen?

Bij een wettelijke verdeling moeten zowel de langstlevende ouder als de kinderen aangifte doen voor de erfbelasting, tenminste - als hun erfdeel hoger is dan de vrijstelling.

Wie betaalt de erfbelasting?

De langstlevende ouder betaalt meestal de erfbelasting voor de kinderen. Dat vermindert dan de schuld van die ouder aan de kinderen.

Kan de langstlevende ouder de erfbelasting (voor zichzelf en voor de kinderen) niet betalen, omdat de erfenis hoofdzakelijk uit een woning bestaat? Dan kunt u na ontvangst van de aanslag uitstel van betaling aanvragen. Soms kunt u al in de aangifte uitstel aanvragen. Daarover leest u dan meer in de aangifte.

Erfdeel van de kinderen eerder uitbetalen?

Als de langstlevende ouder ervoor kiest om het erfdeel van de kinderen eerder uit te betalen, is dit een schenking.

Over het verschil tussen de lagere waarde van de vordering en het uitbetaalde erfdeel moet uw kind misschien schenkbelasting betalen, als het bedrag boven de vrijstelling uitkomt. Uw kind moet dan aangifte schenkbelasting doen.

(Video) Wie krijgt de erfenis? Uitleg over de wettelijke verdeling van de erfenis

Meer informatie

 • Voorbeeld van de wettelijke verdeling

  Voorbeeld

  Een overledene laat een echtgenoot en 2 kinderen achter. Het echtpaar had een woning met een waarde van €300.000 en €60.000 spaargeld. Het echtpaar had geen afspraken gemaakt over huwelijkse voorwaarden. Er is geen testament. De ene helft van alle bezittingen is van de overledene en de andere helft is van de echtgenoot. Door het overlijden wordt de helft van de waarde van de woning plus de helft van de waarde van het spaargeld verdeeld, dit is €150.000 + €30.000 = €180.000.

  De erfenis is €180.000. Er zijn 3 erfgenamen: de echtgenoot en de 2 kinderen. Elke erfgenaam krijgt 1/3 deel van de erfenis. Zij erven dus ieder €60.000. Maar de hele erfenis gaat direct naar de echtgenoot van de overledene. Deze langstlevende ouder heeft dan een schuld van €60.000 aan elk kind. Enelk kind heeft een vordering op de langstlevende ouder van €60.000.

  De kinderen krijgen hun erfdeel pas uitbetaald na het overlijden van de langstlevende ouder. Tot die tijd heeft de langstlevende ouder een woning van €300.000, €60.000 spaargeld en een totale schuld van €120.000 aan de 2 kinderen. De 2 kinderen moeten allebei erfbelasting betalen over de waarde van de vordering van €60.000. Deze waarde is lager dan €60.000, omdat de kinderen dan nog niet over het geld kunnen beschikken.

  Als ook de langstlevende ouder overlijdt, krijgt elk kind eerst het eigen deel van €60.000. Over dat bedrag hebben zij al erfbelasting betaald, dus dat hoeven ze niet nog eens te doen. De erfenis van de langstlevende ouder is (€180.000 + €60.000) = €240.000. Hiervan krijgt elk kind €120.000. Over dit bedrag moeten zij nu erfbelasting betalen.

 • Berekening erfbelasting over een vordering/schuld bij een wettelijke verdeling

  Voor de berekening van de erfbelasting wordt het erfdeel van de langstlevende ouder met een voordeel vermeerderd. En het erfdeel van het kind wordt met dit erfdeel verminderd.

  De waarde van het voordeel is afhankelijk van:

  (Video) Familie- en erfrecht | Wat is een wettelijke verdeling?

  • een eventueel afgesproken rente
  • de leeftijd van de langstlevende ouder

   Als de 1e ouder vrij jong overlijdt, is het nadeel dat de kinderen hebben groter. Zij moeten immers langer wachten tot zij hun vordering kunnen opeisen. Hoe ouder de langstlevende ouder is, hoe kleiner dit nadeel. De factor die bepaalt hoe groot dit nadeel is voor de kinderen, en dus het voordeel voor de langstlevende, staat in de tabel 'Vermenigvuldigingsfactor bij variabele looptijd'.

  Tabel: Vermenigvuldigingsfactor bij variabele looptijd
  Leeftijd Factor
  Jonger dan 20 jaar 16
  Van 20 tot 30 jaar 15
  Van 30 tot 40 jaar 14
  Van 40 tot 50 jaar 13
  Van 50 tot 55 jaar 12
  Van 55 tot 60 jaar 11
  Van 60 tot 65 jaar 10
  Van 65 tot 70 jaar 8
  Van 70 tot 75 jaar 7
  Van 75 tot 80 jaar 5
  Van 80 tot 85 jaar 4
  Van 85 tot 90 jaar 3
  Ouder dan 90 jaar 2

  Geen rente afgesproken? Dan geldt de wettelijke vastgestelde rente

  De waarde van het voordeel per jaar is wettelijk vastgesteld op 6%. Met deze rente en de factor uit de tabel berekenen we over welk bedrag belasting betaald moet worden. Dat is 6% van het erfdeel, vermenigvuldigd met de factor uit de leeftijdstabel.

  Voorbeeld 1
  Jonas (67) overlijdt en er is geen testament. Jonas is in gemeenschap van goederen getrouwd met Angela (66) en ze hebben 2 kinderen. Samen hadden zij €600.000 aan bezittingen.

  Doordat Jonas en Angela in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de nalatenschap de helft: €300.000. De nalatenschap bestaat uit 3 gelijke erfdelen van €100.000: 1 erfdeel van Angela, 1 erfdeel van het 1e kind en 1 erfdeel van het 2e kind.

  De waarde van het voordeel voor de langstlevende ouder is dan €100.000 x 6% x factor 8 = €48.000. De erfbelasting voor de kinderen wordt dan berekend over €100.000 - €48.000 = €52.000. De erfbelasting voor Angela wordt berekend over €100.000 + 2 x €48.000 = €196.000.

  Voorbeeld 2
  Elena (67) overlijdt en er is geen testament. Elena is in gemeenschap van goederen getrouwd met Noor (66) en ze hebben 1 zoon, Luca. Samen hadden zij €500.000 aan bezittingen.

  Doordat Elena en Noor in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de nalatenschap de helft: €250.000. De nalatenschap bestaat uit 2 gelijke erfdelen van €125.000 : 1 erfdeel van Noor en 1 erfdeel van Luca.

  De waarde van het voordeel voor de langstlevende ouder is dan €125.000 x 6% x factor 8 = €60.000. De erfbelasting van Luca wordt berekend over €125.000 - €60.000 = €65.000. Noor betaalt erfbelasting over €125.000 + €60.000 = €185.000.

  (Video) Vraag de Notaris - Wettelijke verdeling

  Afwijkende rente

  Let op!
  Neem bij vragen over dit onderwerp contact op met een belastingconsulent of notaris.

  In voorbeeld 2 krijgt zoon Luca bij het overlijden van zijn moeder Elena een vordering op zijn moeder Noor van €125.000. Maar de erfbelasting wordt berekend over €65.000. Als aan het vermogen niks veranderd is, krijgt Luca bij het overlijden van Noor €500.000 - €125.000 = €375.000. Over dat bedrag berekenen wij dan erfbelasting.

  Omdat de verkrijging van Luca in de 1e tariefschijf valt, geldt bij het overlijden van Noor het 20%-tarief. Dit kan soms voorkomen worden door een rente af te spreken. Als Noor over de vordering jaarlijks een rente van 5% betaalt, groeit de vordering in 10 jaar met 10 x €125.000 x 5% = €62.500 tot €187.500.

  Als Noor dan na 10 jaar overlijdt, is de verkrijging uit haar nalatenschap nog maar €500.000 - €187.500 = €312.500. Dit is een besparing in de erfbelasting van €62.500 x 20% = €12.500.

  Maar hoe werkt deze rente bij het overlijden van Elena? Bij het overlijden van Elena kreeg Luca een vordering. Als Luca een rentevergoeding van zijn moeder Noor ontvangt, krijgt Luca feitelijk al het genot van het stukje erfenis. Tegelijkertijd wordt ook het voordeel van Noor minder. Noor moet namelijk een rentevergoeding betalen.

  Het jaarlijkse voordeel wordt in dit geval gesteld op de 6%, verminderd met het samengestelde rentepercentage dat is afgesproken. Dit verschil wordt vervolgens vermenigvuldigd met de leeftijdsfactor. Is er sprake van een enkelvoudige rente? Dat betekent dat de rente alleen wordt berekend over de hoofdsom. Dan moet deze enkelvoudige rente eerst worden omgerekend naar een samengestelde rente, zodat er ook rente wordt berekend over de rente. Dit gebeurt aan de hand van de statistische levensverwachting volgens het CBS.

  Voorbeeld (geen rente)
  Hassan (57) overlijdt en laat zijn vrouw Inge (60) en een dochter Pauline na. De nalatenschap is €300.000. Inge en Pauline erven voor gelijke delen. De waarde van het voordeel voor de langstlevende ouder is dan €150.000 x 6% x factor 10 = €90.000. De verkrijging van Pauline voor de erfbelasting is dan €150.000 - €90.000 = €60.000, de verkrijging van Inge is €150.000 + €90.000 = €240.000. Als Inge 20 jaar later overlijdt is het vermogen aangegroeid tot €500.000. De verkrijging voor de erfbelasting bij het overlijden van Inge is dan €500.000 - €150.000 = €350.000.

  Voorbeeld (met rente)
  Hassan (57) overlijdt en laat zijn vrouw Inge (60) en een dochter Pauline na. De nalatenschap is €300.000. In het testament staat dat er sprake is van een ouderlijke boedelverdeling, met een enkelvoudige rente van 7%.

  Allereerst moet de 7% enkelvoudige rente omgerekend worden naar een samengestelde rente. De statistische levensverwachting van Inge is 24,7 jaar. Een enkelvoudige rente van 7% komt overeen met een samengestelde rente van 4.2%. Het verschil met de wettelijke 6% is dan 1,8%.

  (Video) Rente op vordering bij wettelijke verdeling

  De waarde van het voordeel voor de langstlevende ouder is dan €150.000 x 1,8% x factor 10 = €27.000. De verkrijging van Pauline voor de erfbelasting is dan €150.000 - €27.000 = €123.000, de verkrijging van Inge is €150.000 + €27.000 = €177.000.

  Als Inge 20 jaar later overlijdt is het vermogen aangegroeid tot €500.000. Doordat er een rente is afgesproken is de vordering gegroeid met €150.000 x 7% x 20 = €210.000 en is dan in totaal €210.000 + €150.000 = €360.000. De verkrijging voor de erfbelasting bij het overlijden van Inge is dan €500.000 - €360.000 = €140.000.

  Bovenmatige rente

  Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat het voordelig kan zijn om een hoge rente af te spreken. Wanneer er te hoge rentes worden afgesproken, kent de wet een beperking. Als er een rente wordt afgesproken die hoger is dan een samengestelde rente van 6%, dan wordt dit alsnog bij het overlijden van de langstlevende fictief belast. Er wordt dan een bijtelling toegepast op de verkrijging van de kinderen.

  Voorbeeld (6% samengestelde rente)
  Lara is getrouwd metTom. De huwelijkse gemeenschap heeft bij het overlijden van Lara een waarde van €1.200.000 en er zijn 2 kinderen. De rente uit het testament is op 6% samengestelde rente bepaald. De nalatenschap van Lara is €600.000. Tom krijgt het vermogen en de beide kinderen krijgen een vordering op Tom van ieder €200.000.

  Als Tom 10 jaar later overlijdt, is de schuld door de rente opgelopen met €316.000. Als het vermogen gelijk is gebleven, is Toms nalatenschap €1.200.000 - €400.000 - €316.000 = €484.000. Elk kind krijgt dus de helft van €484.000 = €242.000.

  Voorbeeld
  Lara is getrouwd met Tom. De huwelijkse gemeenschap heeft bij het overlijden van Lara een waarde van €1.200.000 en er zijn 2 kinderen. De rente uit het testament is op 8% samengestelde rente bepaald. De nalatenschap van Lara is €600.000. Tom krijgt het vermogen en de beide kinderen krijgen een vordering op Tom van ieder €200.000.

  Als Tom 10 jaar later overlijdt, is de schuld door de rente opgelopen met €463.000. Met een rentepercentage van 6% zou deze toename €316.000 zijn geweest, een verschil van €147.000. Als het vermogen gelijk is gebleven, is Toms nalatenschap €1.200.000 - €400.000 - €463.000 = €337.000. Elk kind krijgt dus de helft van€337.000 = €168.500. Maar de bovenmatige rentevergoeding wordt voor de berekening daar nog bij opgeteld. Dit maakt de verkrijging per kind €168.500 + €73.500 (de helft van €147.000 ) = €242.000.

FAQs

Waarom wettelijke verdeling? ›

De wettelijke verdeling zorgt ervoor dat de langstlevende ongestoord verder kan leven. De langstlevende is door deze wijze van verdelen waarbij de kinderen alleen een niet-opeisbare geldvordering krijgen, namelijk niet verplicht om na het overlijden van de eerste ouder al aan de kinderen hun erfdeel uit te betalen.

Hoe is de verdeling van een erfenis? ›

Bij een wettelijke verdeling zijn de echtgenoot van de overledene en de kinderen voor gelijke delen erfgenaam. Maar de hele erfenis (bezittingen en schulden) gaat direct naar de echtgenoot van de overledene. De kinderen hebben wel recht op een deel van de erfenis - hun wettelijk erfdeel - maar zij krijgen dit nog niet.

Wat is het wettelijk erfdeel van een kind? ›

De legitieme portie is het wettelijke erfdeel van een kind. Dit is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft, ook als het kind onterfd is. De legitieme portie is de helft van het erfdeel dat een erfgenaam zal ontvangen.

Welke rente bij wettelijke verdeling? ›

Rente. Volgens de wet is de langstlevende ouder alleen rente verschuldigd aan de kinderen als de zogeheten wettelijke rente hoger is dan zes procent. De langstlevende ouder en de kinderen kunnen onderling ook een rente afspreken. Verder kan de erflater in een testament bepalen dat er rente is verschuldigd.

Kan je geld afhalen na overlijden? ›

De nog levende partner mag echter niet onbeperkt geld opnemen van die rekening. De regel is dat u alleen geld mag opnemen tot het bedrag dat u zelf op de bankrekening heeft gestort. U mag dus geen geld opnemen dat de overledene op de rekening heeft gestort.

Wie controleert verdeling erfenis? ›

Een notaris controleert voordat hij een verklaring van erfrecht of executele afgeeft of de overledene een executeur heeft benoemd in het laatst gemaakte testament. Ook controleert de notaris of er een codicil is met een executeursbenoeming.

Wat als de erfenis niet eerlijk verdeeld wordt? ›

Verloopt de verdeling niet eerlijk, is er geld verdwenen of worden er zaken verzwegen, dan heeft u als erfgenaam het recht daar bezwaar tegen te maken.

Kan de langstlevende alles erven? ›

Sinds 2003 is het zo geregeld dat bij overlijden de langstlevende partner automatisch alle bezittingen (en schulden) van de overledene erft. De kinderen kunnen niet meer meteen hun erfdeel opeisen. Zij krijgen alleen een vordering in geld ter grootte van hun erfdeel.

Kun je een erfenis verdelen zonder notaris? ›

In principe geen notaris nodig

In beginsel zijn het de erfgenamen zelf die gezamenlijk verdelen, tenzij er een executeur-afwikkelingsbewindvoerder (ook wel drie sterren executeur genoemd) is die op grond van het testament bevoegd is om zelfstandig te verdelen.

Kun je je kind 100% onterven? ›

Legitieme portie

Een ouder kan zijn kind in zijn testament onterven. Toch kan het kind dan een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dat deel is de legitieme portie waarop het kind altijd recht heeft. De legitieme portie bestaat alleen uit geld.

Hoeveel bedraagt het wettelijk erfdeel? ›

Is er één kind, dan heeft hij minimaal recht op de helft van de nalatenschap. Zijn er twee kinderen, dan hebben ze elk minimaal recht op één vierde. Drie kinderen hebben elk minimaal recht op één zesde. Bij vier kinderen bedraagt de reserve één achtste..

Hoeveel procent erft een kind? ›

Ik moet erfbelasting betalen - wat is het tarief in 2023?
Waarde erfenisPartner (Pleeg- of stief)kind Kind met een beperkingOverige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 - € 138.64110%30%
€ 138.642 en meer20%40%

Is wettelijke rente verplicht? ›

Wettelijke rente is, zoals de term al zegt, een wettelijk recht op het ontvangen van rente. Het is dus niet nodig dat er contractueel wordt afgesproken dat er een bepaald percentage aan rente is verschuldigd indien de geldsom niet op tijd wordt betaald.

Wat krijgt de langstlevende echtgenoot? ›

De langstlevende echtgenoot uit een huwelijk krijgt het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. Dit betekent dat hij onder meer het vruchtgebruik krijgt van de gezinswoning en de inboedel. Hij mag dus hoe dan ook in de gezinswoning blijven wonen, of het verhuren en het huurgeld innen.

Wat is maximale wettelijke rente? ›

Maximale rente verhoogd per 1 januari 2023.

Vanaf 1 januari 2023 stijgt de rente op krediet van 10% naar 12%. Dit komt omdat de maximale rente bestaat uit de wettelijke rente met een opslag van acht procentpunt. Omdat de wettelijke rente stijgt van 2% naar 4%, wordt de maximale rente automatisch 12%.

Hoeveel geld mag je erven zonder belasting te betalen? ›

De vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene.
...
Ik krijg een erfenis in 2023 - hoeveel vrijstelling heb ik?
U bent:Bedrag van uw vrijstelling in 2023
Kleinkind€ 22.918
Achterkleinkind€ 2.418
Kind met een beperking€ 68.740 Hiervoor gelden voorwaarden.
Ouder€ 54.270 Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 54.270.
3 more rows

Wat betaald de bank na overlijden? ›

Je krijgt een bedrag ter beschikking op een niet-geblokkeerde rekening. Als langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner kun je op een niet-geblokkeerde rekening een beperkt bedrag uit de tegoeden ontvangen. Daarmee kun je de boodschappen blijven doen en de betalingen blijven uitvoeren.

Hoe lang zijn de rekeningen geblokkeerd bij overlijden? ›

Zodra de bank officieel op de hoogte is wie de wettige erfgenamen van de overledene zijn, worden de rekeningen gedeblokkeerd. Dat op de hoogte zijn, kan op twee manieren: Via een attest van erfopvolging, opgemaakt door de ontvanger van het registratiekantoor.

Hoe lang duurt een erfenis verdeling? ›

Hoelang duurt het om een erfenis te ontvangen? De notaris kan een periode van enkele weken tot meer dan een jaar nodig hebben om de nalatenschap te regelen. De verdeling van de tegoeden kan vertraging oplopen, omdat: de erfgenamen het niet eens worden.

Hoe lang duurt het verdelen van een erfenis? ›

Wanneer wordt de erfenis uitbetaald? Het duurt al gauw meer dan een jaar voordat een nalatenschap is afgewikkeld. Vaak is het namelijk een ingewikkeld juridisch proces waarbij veel regelwerk komt kijken. Zo moeten de erfgenamen het overal over eens zijn en moeten alle bezittingen en schulden in kaart worden gebracht.

Hoelang kun je een verdeling van de erfenis tegenhouden? ›

Als je goede gronden hebt om een verdeling tegen te houden, dan kan de rechter telkens voor 3 jaar de verdeling uitstellen. In een testament kan echter ook geen testamentair bewind zijn ingesteld in een gemeenschappelijk belang. Zo'n testamentair bewind kan ook in de weg staan aan een verdeling.

Kan één erfgenaam de verkoop tegenhouden? ›

Kan ik woning verkopen als niet alle erfgenamen meewerken? De woning in een erfenis kan alleen verkocht worden als alle erfgenamen meewerken. Als er één erfgenaam weigert dan kan je die dwingen. Dat kan via de kantonrechter of zelf met een brief.

Kan iemand erfenis tegenhouden? ›

Kan een erfgenaam de verdeling van een erfenis tegenhouden? In principe niet. Alle erfgenamen moeten namelijk meewerken aan het afhandelen van een erfenis. Is er toch een erfgenaam die weigert mee te werken en daardoor de verdeling van de erfenis tegenhoudt, dan kun je de kantonrechter inschakelen.

Wie is gemachtigd na overlijden? ›

Dat kan een erfgenaam zijn, maar ook iemand die onafhankelijk is, bijvoorbeeld de notaris. De notaris legt in een verklaring van erfrecht vast wie de gevol machtigde is. Meld zo snel mogelijk het overlijden bij de bank van de overledene.

Van wie is het huis na overlijden? ›

De partner en de kinderen erven ieder een gelijk deel. Als je geen partner en kinderen hebt, zijn de wettelijke erfgenamen je ouders en je broers en zussen. In een testament kun je een andere verdeling vastleggen of andere erfgenamen aanwijzen.

Wat gebeurt er met je bankrekening na overlijden? ›

De bank blokkeert de toegang tot alle bankzaken van degene die is overleden. Denk aan rekeningen, betaalpassen en creditcards. Ook de toegang tot online bankieren wordt geblokkeerd. Open blijven alleen gezamenlijke rekeningen, zoals en/of-betaalrekeningen en gezamenlijke spaarrekeningen.

Wat gebeurt er met huis na overlijden van echtgenoot? ›

Bij gehuwden of geregistreerd partners, erft de achtergebleven partner het deel van de woning van de overledene. De notaris kan de woning op naam van uw partner zetten. Zijn er meerdere erfgenamen, dan kan 1 van hen bijvoorbeeld de anderen uitkopen om er zelf te gaan wonen.

Wie regelt alles na mijn overlijden? ›

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt een hoop kijken. Degene die alles regelt en afhandelt, noemen we een executeur. Wat een executeur allemaal precies doet en hoe je zo iemand vindt, vroegen we aan Pieta van der Velde, die als adviseur bijzondere giften bij Alzheimer Nederland werkt.

Wat is de volgorde van erfgenamen? ›

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat gebeurt in deze volgorde: echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. ouders, broers en zussen.

Kan je als erfgenaam ook executeur zijn? ›

Als executeur kunt u tevens erfgenaam zijn, maar dit hoeft niet. Vanaf 1 januari 2003 kan een executeur uitsluitend in een testament worden benoemd, niet meer in een codicil. In het erfrecht staan de bevoegdheden en plichten van de executeur uitgebreid beschreven.

Kan het ene kind meer erven dan het andere? ›

Kinderen zijn zogenaamde reservataire erfgenamen. Dit wil zeggen dat zij altijd recht hebben op een bepaald deel van de nalatenschap van hun ouders. Je kan ze dus niet onterven, maar het is wel mogelijk om het ene kind meer te geven dan het andere.

Kun je onterven aanvechten? ›

De onterfde persoon voelt zich mogelijk gepasseerd. In dat geval kun je een onterving aanvechten. Kinderen hebben een speciale positie binnen het erfrecht. Zij houden namelijk altijd recht op hun kindsdeel, zelfs bij een onterving in een testament.

Wat is het verschil tussen een kindsdeel en een legitieme portie? ›

Het kindsdeel is het deel van de erfenis waar kinderen recht op hebben. De legitieme portie is het deel waar kinderen recht op hebben als ze onterfd zijn. Het is dus het minimale deel dat zij kunnen ontvangen uit een erfenis van hun ouders. Het kindsdeel en legitieme portie zijn dus beide een deel van de erfenis.

Waarom 1% erfdeel? ›

Het erfdeel wordt op vaak op 1% gezet om erfbelasting te besparen of te starten met een flexibel uitgangspunt. In het laatste geval wordt er ook een afvullegaat opgenomen voor de langstlevende die daarmee de erfdelen kan beïnvloeden en daarmee dus ook de verschuldigde erfbelasting.

Kan je een kind minder laten erven? ›

Wilt u uw kind dus minder nalaten dan het deel waarop hij volgens de wet recht heeft, dan kunt u dat doen. In uw testament kunt u zijn erfdeel dan tot de legitieme portie beperken of hem geheel onterven. Of dit het beoogde effect heeft, zal pas na uw overlijden duidelijk worden.

Kan je alles schenken aan 1 kind? ›

Per 1 januari 2023 is de vrijstelling al verlaagd tot €28.947. Dat is hetzelfde bedrag als ouders hun kind eenmalig belastingvrij mogen schenken zónder specifiek bestedingsdoel. Ouders kunnen dit bedrag dan schenken voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Beide kan niet.

Hoe kun je zo weinig mogelijk erfbelasting betalen? ›

Wat kan ik doen om te besparen op de erfbelasting?
 1. Schenken.
 2. Schenken op papier.
 3. Gebruik maken van de WOZ-waarde.
 4. Check jouw huwelijkse voorwaarden.
 5. Stel een goed testament op.
 6. Denk na over wie er erven.
 7. Verspreid jouw erfenis over zoveel mogelijk erfgenamen.
 8. Geef aan een goed doel.

Heeft een onterfd kind recht op het huis? ›

Een onterfd kind heeft geen recht op goederen, maar alleen op geld. Het onterfde kind heeft dus geen recht op het huis of de inboedel. Deze zijn eigendom van de twee kinderen die niet zijn onterfd.

Waar heeft de dochter recht op als ze onterfd is? ›

Onterfde kinderen hebben nog wel recht op een legitieme portie. Dat is de helft van het bedrag dat u wettelijk zou erven. De legitieme portie krijgt u niet automatisch. U moet die binnen 5 jaar na het overlijden opeisen bij de erfgenamen, of bij de executeur als die er is.

Hoe bereken je de wettelijke verhoging? ›

Wettelijke verhoging bij achterstallig loon

Als de werkgever maximaal 8 dagen te laat is dan is de wettelijke verhoging 5% van uw bruto maandloon per dag. Bij een periode langer dan 8 dagen wordt dit weer verlaagt naar 1% per dag. Voor de eerste drie dagen wordt geen verhoging berekent.

Is wettelijke rente rente op rente? ›

De wettelijke rente geldt gedurende de tijd dat de schuldenaar in verzuim is. Elk jaar wordt het bedrag aan wettelijke rente bijgeschreven bij de hoofdsom, waardoor rente op rente mogelijk wordt. U kunt hier de wettelijke rente over uw vordering berekenen.

Wat is wettelijke verhoging? ›

Wettelijke verhoging is de boete die de werkgever moet betalen vanaf de 4de werkdag dat hij het loon te laat betaalt. De werkgever hoeft geen verhoging te betalen als hij niets kan doen aan de vertraging. Denk bijvoorbeeld aan betalingsonmacht van de werkgever. De wettelijke verhoging is maximaal 50%.

Wat krijgt mijn vrouw als ik kom te overlijden? ›

In Nederland bestaat er een nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Het is een financiële ondersteuning vanuit de overheid na het overlijden van de partner (dit geldt ook voor wezen). De uitkering komt vanuit de Sociale Verzekeringsbank. De nabestaandenuitkering is een soort basisinkomen.

Kan de langstlevende alles opmaken? ›

Mag de langstlevende partner het geld van de kinderen opmaken? De langstlevende mag alle goederen van de nalatenschap gebruiken, het huis, de auto en het saldo o de bankrekening. De langstlevende mag die bezittingen zelfs verkopen of aan anderen schenken. Daarvoor is geen toestemming nodig van de kinderen.

Wie bepaalt de wettelijke rente? ›

U berekent de wettelijke rente door het aantal dagen tussen het eisen van de schadevergoeding en de uitbetaling te delen door 365. Dit bedrag vermenigvuldigd u met het rentepercentage en het schadebedrag.

Hoe bereken ik de wettelijke rente? ›

Wanneer je een product op 1 april levert en de factuur met een betalingstermijn van 14 dagen à €1.000 wordt tegelijkertijd ontvangen, dan gaat de wettelijke rente in op 15 april. Wordt er pas op 15 mei betaald, dan is de afnemer op die datum 31/365 x (8,05% van €1.000) = €6,84 aan rente verschuldigd.

Hoeveel rente moet je betalen als je geld leent? ›

Het rentepercentage voor een persoonlijke lening ligt vaak tussen de 5 en 12 procent. Om de rentetarieven en de laagste rente voor een persoonlijke lening te vinden, is het verstandig om leningen te vergelijken op basis van jouw persoonlijke situatie.

Waarom wettelijke verdeling ongedaan maken? ›

Er kunnen verschillende redenen zijn om de wettelijke verdeling ongedaan te maken. Meestal zal dit ongedaan maken om fiscale redenen gebeuren. Bijvoorbeeld als in de nalatenschap een vakantiewoning zat en de langstlevende deze, vrij van overdrachtsbelasting, aan zijn kinderen wil geven.

Wat is het verschil tussen het wettelijk en het testamentair erfrecht? ›

Het erfrecht kent standaardregels over wie de erfgenamen zijn. Dit heet versterferfrecht en geldt als iemand geen testament heeft gemaakt. Met een testament is het mogelijk af te wijken van de regels die standaard gelden. Dit heet testamentair erfrecht.

Waarom een testament als je getrouwd bent? ›

Ben je getrouwd of geregistreerd als partner en heb je geen testament gemaakt, dan regelt de wet dat je van elkaar erft. Als er gezamenlijke kinderen zijn dan bepaalt de wet bovendien dat de langstlevende echtgenoot eigenaar wordt van alle goederen die tot de nalatenschap behoren en al deze goederen mag opmaken.

Hoeveel rente betalen over erfenis? ›

(In de wet staat dat de langstlevende een rente over de geldvorderingen moet vergoeden die gelijk is aan de wettelijke rente minus 6%. De wettelijke rente is nu 2% minus 6% = 0% rente. Eigenlijk zijn de geldvorderingen van kinderen al sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 renteloos).

Wat is waarde wettelijke boedelverdeling? ›

Alle bezittingen van de overledene gaan in beginsel naar de nog in leven zijnde partner. Zijn er kinderen, dan krijgen die een vordering op de langstlevende ouder, ter grootte van hun erfdeel. Ze kunnen die vordering pas daadwerkelijk opeisen als ook die laatste ouder overleden is.

Wat is het nieuwe erfrecht? ›

Het nieuwe erfrecht zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot financieel beter wordt verzorgd en legt de rechten van de kinderen aan banden. In het oude erfrecht hadden de kinderen namelijk direct na het overlijden recht op hun erfdeel.

Wat gebeurt er met het geld van een overledene? ›

De nalatenschap wordt in gelijke delen verdeeld tussen de partner en eventuele kinderen. Met een testament kan van de wettelijke verdeling worden afgeweken. Bijvoorbeeld door te bepalen dat de kinderen meteen bij het overlijden een geldsom in handen krijgen.

Kun je je kind helemaal onterven? ›

Een ouder kan zijn kind in zijn testament onterven. Toch kan het kind dan een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dat deel is de legitieme portie waarop het kind altijd recht heeft. De legitieme portie bestaat alleen uit geld.

Wat bij sterven van echtgenoot voor het huis? ›

De langstlevende partner erft vandaag automatisch het vruchtgebruik op de woning, wanneer je gehuwd bent. Zo ben je zeker dat je een plek hebt om te wonen. Bij wettelijk samenwonende stellen is dat net hetzelfde, al hangt het er natuurlijk ook van af wat er precies in het testament werd opgenomen.

Kan ik in huis blijven wonen na overlijden partner? ›

Als uw partner overlijdt

Als u getrouwd was of geregistreerd partnerschap had, kunt u in de woning blijven wonen. Uiteraard moet u, in geval van een koopwoning, dan wel de hypotheeklasten alleen kunnen dragen. Misschien moet de hypotheek worden aangepast. Raadpleeg hiervoor een notaris.

Hoe voorkom je erfbelasting op overwaarde huis? ›

Je wilt natuurlijk het liefst zo min mogelijk erfbelasting betalen als je een huis erft. Er zijn manieren om te voorkomen dat je erfbelasting over de overwaarde van een huis moet betalen. Of om er in elk geval voor te zorgen dat de erfbelasting zo laag mogelijk is. Je moet dan vooraf een testament hebben opgesteld.

Wat gebeurt er met een bankrekening bij overlijden? ›

De bank blokkeert de toegang tot alle bankzaken van degene die is overleden. Denk aan rekeningen, betaalpassen en creditcards. Ook de toegang tot online bankieren wordt geblokkeerd. Open blijven alleen gezamenlijke rekeningen, zoals en/of-betaalrekeningen en gezamenlijke spaarrekeningen.

Hoe snel moet een erfenis afgehandeld worden? ›

Een executeur behoort een erfenis af te handelen binnen een termijn van 18 maanden.

Videos

1. Deze 4 wilsrechten kun je uitsluiten in je testament (of juist niet)!
(infotaris)
2. Kan ik WONEN in een GEERFD HUIS? Zeker wel, maar wat moet je vooraf weten.
(DoeHetZelfNotaris)
3. Notaristip: moeten alle erfgenamen akkoord gaan met een verdeling?
(Notaris TV)
4. 13/03/2023 - Cion Finances et affaires générales - Cie Financië en Algemene Zaken
(parlement.brussels)
5. Teken geen langstlevende testament voordat je deze video hebt gezien met 57 minuten gratis uitleg!
(infotaris)
6. Zo ga je slim om met een erfenis of schenking • Kijker aan Z
(RTL Z)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 03/16/2023

Views: 6173

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.