Fiscale bewaarplicht: 7 punten waar je niet omheen kunt (2023)

De fiscale bewaarplicht is een wettelijke verplichting die geldt voor alle ondernemers in Nederland. Deze verplichting vraagt nogal wat van je klanten. Zeker als ze nog gewend zijn met oude vertrouwde ordners te werken. Grote kans dat ze, zonder het te weten, niet aan de bewaarplicht voldoen. In deze blog vind je 7 inzichten en feiten over de fiscale bewaarplicht waar de ondernemer, maar ook jij als financieel adviseur niet omheen kunt!

Alle ondernemers in Nederland zijn wettelijk verplicht zeven jaar lang de administratie van hun bedrijf te bewaren. Voor sommige documenten geldt de bewaartermijn van zeven jaar, voor anderen weer tien jaar. En dan wel zodanig, dat inspecteurs van de Belastingdienst de administratie binnen een redelijke termijn eenvoudig moeten kunnen controleren.De bewaarplicht is anders dan de inlichtingenplicht. De inlichtingenplicht is het recht van de Belastingdienst om onbeperkt inlichtingen op te kunnen vragen bij de belastingplichtige, ook na de bewaartermijn. Dit kan mogelijk negatief uitvallen als je hier niet aan tegemoet komt, omdat je conform de bewaartermijn de verzochte stukken hebt vernietigd.

1. Fiscale bewaarplicht: wat betekent het?

Zoals gezegd hebben ondernemers de wettelijke plicht om de Belastingdienst de mogelijkheid te bieden om de administratie tot zeven jaar terug te kunnen controleren. Dit geldt voor de zogenoemde basisgegevens; grootboek, voorraadadministratie, debiteuren- en crediteurenadministratie, in- en verkoopadministratie en de loonadministratie.

(Video) Die belangrikse openbaring van God se karakter? (Riekert Botha)

Iedere ondernemer moet bij een willekeurige controle door de fiscus alle gegevens van de afgelopen zeven (of tien) jaren kunnen laten zien. Voor een dergelijke controle kunnen verschillende aanleidingen zijn. Bijvoorbeeld ingediende aangiftes die de Belastingdienst verdacht vindt. Of denk aan een onderzoek dat de inspecteur verricht bij bijvoorbeeld een van de leveranciers of een zakenpartner van de ondernemer. De inspecteur vraagt dan inzage in de administratie en kijkt of hij fouten of onregelmatigheden kan ontdekken.

Tip: Inzicht in cijfers

Als accountant kun je naast deze bewaarplicht je klant er ook op wijzen dat een goed ingerichte adminstratie ze ook inzicht in cijfers geeft. Ondanks dat de kans misschien niet groot is dat een inspecteur aanklopt, is het toch verstandig om de administratie goed op orde te hebben. Voor ondernemers is de boekhouding ook een betrouwbare bron van cijfers om onderbouwde beslissingen kunnen nemen.

2. Wat moet je bewaren en hoe lang?

Om controles van de Belastingdienst mogelijk te maken, dienen ondernemers de basisgegevens van de administratie 7 jaar te bewaren na vervallen van de actualiteitswaarde. Een leasecontract van bijvoorbeeld 4 jaar is pas niet meer actueel na de beëindiging van het contract, oftewel het voldoen van het slottermijn. Vanaf dat moment start pas de bewaartermijn van 7 jaar.Basisgegevens zijn:

 • het grootboek
 • de voorraadadministratie
 • de debiteuren- en crediteurenadministratie
 • de in- en verkoopadministratie
 • de loonadministratie

Naast deze basisgegevens moeten ondernemers ook stamgegevens met betrekking tot bijvoorbeeld artikelbestanden, debiteuren en crediteuren bewaren. Mutaties hierin moeten achteraf te herleiden zijn.

Bedrijfspand en OSS-regeling: tien jaar bewaarplicht!

Heeft jouw klant een bedrijfspand? Voor de gegevens over onroerende zaken geldt een bewaarplicht van tien jaar. De tienjarige bewaartermijn is ook van toepassing als de ondernemer elektronische diensten, radio- en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten levert én heeft gekozen voor de OSS-regeling.Het is mogelijk om met de Belastingdienst afspraken te maken over bijvoorbeeld:

(Video) Reality Transurfing Step One (Narration with Sound Effects) Apples Falling into Sky -Vadim Zealand

 • andere gegevens dan de basisgegevens korter te bewaren;
 • de vorm waarin de administratie wordt bewaard;
 • en over hoe gedetailleerd de administratie moet zijn.

Tip: Uren- en kilometerregistratie

Bewaar ook, indien van toepassing, de “basisgegevens” urenregistratie voor de ondernemersaftrek goed. Denk ook aan een goede kilometerregistratie, voor zowel zakelijk gebruik van de privé auto of juist geen privé gebruik van de zakelijke auto.

3. Hoe moet je facturen bewaren?

Een belangrijk onderdeel van de bewaarplicht is de manier waarop gegevens worden bewaard en ontvangen. Volgens de wettelijke bepalingen moet je boeken, bescheiden én gegevensdragers die voor de belastingheffing van belang zijn, bewaren zoals je ze hebt ontvangen. In de originele staat, dus de primaire vastlegging van de brongegevens.

Een voorbeeld: Deze regel schrijft voor dat je een factuur die je via de mail ontvangt, ook als digitaal bestand moet bewaren. Dus: het uitprinten van deze factuur en in een ordner doen, geldt niet als het origineel. De factuur is immers oorspronkelijk als digitaal bestand ontvangen. Volgens de regels van de bewaarplicht mag je deze factuur dus uitsluitend digitaal opslaan.

Een ander voorbeeld: Een digitale factuur dient jouw klant dus digitaal te bewaren. Alleen de factuur zelf opslaan is nog niet voldoende. De Belastingdienst wil dat je klant aantoont dat na ontvangst, de factuur niet eigenhandig is aangepast. Dit doe je door niet alleen de factuur zelf, maar bijvoorbeeld ook de e-mail op te slaan waarin de factuur als bijlage zat. Zo kan de inspecteur zien dat de factuur die je klant als pdf- of Word-bestand heeft opgeslagen, dezelfde is als die oorspronkelijk via de mail is ontvangen. De gegevens in het informatiesysteem, de zogenaamde afgeleide gegevens, moeten terug te herleiden zijn naar de brongegevens. Deze audit trail is een belangrijke voorwaarde als het gaat om digitaal bewaren van de administratie.

Tip: Kopie van identiteitsbewijs

Jouw klant mag zijn klant om legitimatie vragen. Wat echter niet mag volgens de AVG-regels, is dat deze legitimatie gekopieerd wordt en bijvoorbeeld in een administratie wordt bewaard. Dit mag namelijk alleen als dit is verplicht, zoals wanneer je een medewerker in dienst neemt.

(Video) What is the UNTOLD & TRUE Purpose of ALL Religion? with Rabbi Rami Shapiro | NLS Podcast

4. Digitale facturen niet zomaar digitaal bewaren

Er zijn meer manieren om digitale gegevens goed te bewaren. Belangrijke voorwaarde is dus dat de gegevens zeven of tien jaar lang bwaard dienen te worden. Werkt jouw klant op een eigen server? Dan moet hij een goede backup procedure hebben. En deze backups ook consequent uitvoeren. Deze backups dienen wel op een andere locatie bewaard te worden dan waar de digitale administratie staat. Bijvoorbeeld op een externe harde schrijf.

Tip: Kies voor een cloud-oplossing

Ook is het mogelijk om te kiezen voor een cloudoplossing. Deze cloud-based boekhoudsoftware heeft veel voordelen:

 • Data wordt veilig bewaard, kan niet beschadigen als een computer crasht;
 • Jij en de klant kunnen vanaf elk apparaat bij de programma’s;
 • Ook andere programma’s kun je aan de boekhoudsoftware koppelen;
 • Je kunt adviseren op basis van echt actuele data.

5. Hoe bewaar je fysieke facturen op papier?

Een factuur die je klant via de post op papier ontvangt, mag hij of zij van de Belastingdienst wel digitaliseren en digitaal bewaren. Het bronbestand (de factuur op papier) vervang je daarmee door een digitaal bestand. Dit wordt 'conversie' genoemd.

Als accountant weet je waar je bij digitaliseren op moet letten. Voor ondernemers is dit minder vanzelfsprekend. Zij digitaliseren vaak door facturen in te scannen, er een foto van te maken of dooreen digitaliseringstool aan hun boekhoudprogramma te laten koppelen. Ook wel 'scan & herken' genoemd. Alleen via deze laatste manier van digitaliseren is het mogelijk om facturen niet alleen eenvoudiger te digitaliseren, maar ook volgens de juiste procedure.

De Belastingdienst verwijst in een brochure over de bewaarplicht naar de voorwaarden waaraan een conversie moet voldoen. Van belang hierbij is, dat de echtheidskenmerken van het origineel niet verloren gaan. Wat betekent dat? Kort samengevat: papieren facturen bewaar je altijd ook gedurende zeven jaar op papier.

Tip: Afspraken met Belastingdienst

Vooral contant betaalde bonnen zijn voor de Belastingdienst lastig op echtheid te controleren. Daarentegen zijn er ook voorbeelden bekend van accountantskantoren die hier met de Belastingdienst afspraken over hebben gemaakt. Zo hebben kantoren collectief voor al hun klanten toestemming hebben gekregen om fysieke facturen digitaal te bewaren, waardoor ze niets meer op papier hoeven te bewaren.

(Video) Terraforming Mars Strategy Guide TOP 10 TIPS

6. Van fiscale bewaarplicht naar digitale bewaarplicht

Floppy of Windows

De bewaarplicht houdt ook in dat de bewaarde gegevens te raadplegen moeten zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld oude apparatuur bewaard moet blijven als bepaalde digitale bestanden alleen op die manier te raadplegen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de oude floppydisk of een eerdere Windows-versie.

Niet alleen Auditfile

De meeste boekhoudpakketten ondersteunen de zogenoemde auditfile financieel. Dit is een uittreksel van het grootboek. Let op: het is echter niet voldoende om alleen de Auditfile te bewaren, omdat hierin niet alle administratieve boekingen zijn opgenomen.

Conversie van papier naar digitaal of van opslagmedium

Onder voorwaarden mag je gegevens van het ene opslagmedium naar een andere overbrengen. Bijvoorbeeld het scannen van een papieren document of de inhoud van een cd-rom naar een USB-stick. Hiervoor gelden de voorwaarden dat:

de conversie juist en volledig gebeurt,
de geconverteerde gegevens gedurende de gehele bewaartermijn beschikbaar zijn,
gegevens binnen redelijke tijd te reproduceren, leesbaar te maken en te controleren zijn.

Papieren documenten niet bewaren

Voldoet jouw klant aan de genoemde voorwaarden, dan hoeft hij de originele documenten niet meer te bewaren. Daarbij zal de digitale versie de plaats innemen van het origineel. In principe is conversie voor alle documenten mogelijk, met uitzondering van:
1. de balans,
2. de staat van baten en lasten
3. bepaalde douanedocumenten.

Elektronische communicatiemiddelen: agenda, appjes en sms

Berichten via e-mail, WhatsApp, sms en zelfs Facebook dien je te bewaren zover ze zakelijk zijn. Bij een controle moeten deze gegevens ter beschikking worden gesteld in de vorm waar de inspecteur om vraagt. Dit geldt ook voor een digitale agenda.

7. Overstappen op digitale administratie

Schoenendozen, ordners en papier? Gezien alle digitale ontwikkelingen, is het verstandig de stap te maken naar een volledig digitale boekhouding.Door digitaal samen te werken en optimaal gebruik te maken van alle technische mogelijkheden, help jij jouw klant. Wijs ze op deze mogelijkheden en richt de administratie zo in zoda ze voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

(Video) Seminar Brede welvaart: 1. Regionaal beleid en mobiliteit

Tip: Online boekhoudprogramma's

Online boekhoudprogramma's leveren niet alleen beter controleerbare administraties op. Zo voldoet jouw klant dus aan de wettelijke bewaarplicht én is het extra veilig. Met goed bewaakte firewalls en beveiligde sleutels slaan accountants met een goed online boekhoudprogramma administraties automatisch op in de cloud. Een digitale kluis op een veilige plek waar niemand anders bij kan dan de accountant, de ondernemer of de Belastingdienst wanneer de inspecteur de boeken moet controleren.

Conclusie: Informeer de ondernemer

Bij bewaarplicht komt dus behoorlijk wat kijken. Informeer jouw klant hierover, net als over de opties om hier goed en veilig aan te voldoen.

FAQs

Wat valt er onder de fiscale bewaarplicht? ›

Volgens de wettelijke bepalingen moet je boeken, bescheiden én gegevensdragers die voor de belastingheffing van belang zijn, bewaren zoals je ze hebt ontvangen. In de originele staat, dus de primaire vastlegging van de brongegevens.

Wat moet je bewaren voor de Belastingdienst? ›

U bent verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren.

Wat kan er gebeuren als je je administratie niet lang genoeg bewaard? ›

Het niet correct bijhouden van de administratie of het niet lang genoeg bewaren ervan kan voor vervelende consequenties voor het bestuur van de vennootschap zorgen. Er moet hier voornamelijk worden gedacht aan een omgekeerde bewijslast voor bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement.

Welk jaar administratie kan weg? ›

Als uw boekjaren de kalenderjaren volgen, betekent dit dat u na 31 december 2019 uw administratie over 2012 en eerdere jaren mag weggooien. Als u bepaalde documenten nog nodig hebt, bijvoorbeeld contracten, pensioen- en lijfrentepolissen, moet u deze echter nog wel bewaren.

Hoe groot is de kans dat de Belastingdienst controleert? ›

De meest recente cijfers stellen dat kleine ondernemingen, waaronder zzp'ers ook vallen, een kans van 0,4% hebben op een bezoek van een verhitte fiscusmedewerker. Dat percentage ligt overigens wel iets hoger bij middelgrote ondernemingen: 2,5%.

Welk jaar administratie kan weg in 2023? ›

Pas vanaf boekjaar 2022 (aj. 2023) moet u alles tien jaar bijhouden. Begin 2023 mag u dus in principe alles van 2015 (of eerder) wegdoen. Op dit principe zijn er wel uitzonderingen, zoals voor uw investeringsfacturen en de boekhouding voor jaren met een fiscaal verlies.

Hoe lang kan fiscus teruggaan in de tijd? ›

Concreet blijft de basistermijn drie jaar. Dat betekent dat de fiscus de aangiftes van de voorgaande drie jaar kan controleren als er een onregelmatigheid opduikt en een (bijkomende) belastingaanslag kan opleggen voor die voorgaande jaren. Voor aangiftes die te laat of niet ingediend zijn, wordt de termijn vier jaar.

Hoe lang kan de Belastingdienst navorderen? ›

U kunt een navorderingsaanslag krijgen binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak (meestal het kalenderjaar) of binnen 5 jaar na afloop van het tijdstip waarop uw belastingschuld is ontstaan.

Wat moet ik bewaren na overlijden ouders? ›

Het gaat dan om bankafschriften, belastingpapieren en mogelijk correspondentie over de zorgtoeslag. Bij andere officiële papieren, zoals jaarrekeningen van gas, water en licht, salarisstrookjes, huurovereenkomsten of verzekeringen, is 2 jaar voldoende.

Hoe ruim ik mijn administratie op? ›

Start eerst met het sorteren, ga daarna weggooien en doe dan pas de documenten terug in een map. Zo weet je ook of er meerdere categorieën in één map kunnen. Houd wel per onderwerp een tabblad aan zodat je dit makkelijk kunt scheiden in je map en je het een stuk overzichtelijker houdt.

Wat voor papieren moet je bewaren? ›

Geen bewaarplicht voor particulieren

Particulieren hoeven hun administratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) niet verplicht te bewaren. Maar de Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting navorderen. Daarom is het verstandig om uw administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren.

Hoeveel tijd kost administratie? ›

Boekhouden kost veel tijd: gemiddeld twee werkdagen per maand. Feit! Een ondernemer is gemiddeld maar liefst 16 uur en 53 minuten per maand kwijt aan het regelen en bijhouden van de administratie (bron: Basware Benelux).

Hoe lang medisch dossier bewaren na overlijden? ›

Na het overlijden van een patiënt/cliënt bewaar je als zorgverlener het medische dossier nog 20 jaar. Deze termijn gaat in na het laatste behandelcontact en is wettelijk vastgesteld in de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Hoe lang moet je facturen bewaren voor de belasting? ›

U bewaart de facturen in de vorm waarin u ze hebt verstuurd of ontvangen. Digitale facturen drukt u dus niet af, maar slaat u digitaal op. U bewaart de facturen 7 jaar. Facturen over onroerende zaken bewaart u 10 jaar.

Hoelang facturen bewaren als particulier? ›

Facturen, kredieten en erelonen

Als algemeen principe geldt dat u, zodra de verjaringstermijn verstreken is, het document niet meer kunt gebruiken om uw gelijk te bewijzen. De Federale overheidsdienst Economie raadt u wel aan om al uw facturen hoe dan ook gedurende 10 jaar te bewaren.

Kan de Belastingdienst op je bankrekening kijken? ›

Banken zijn wettelijk verplicht om rekeninginformatie van klanten te delen met binnen- en buitenlandse belastingdiensten. Voor u als consument betekent het dat u makkelijker aangifte kunt doen, vanwege de vooraf ingevulde aangifte (VIA).

Heeft de fiscus inzage in mijn bankrekening? ›

Voortaan heeft de fiscus inzage in je bankrekeningen, levensverzekeringen, beleggingen in aandelen, enz.

Kan de Belastingdienst je bankrekening controleren? ›

De fiscus kan bij derden verkregen informatie vergelijken met de boekhouding van de belastingplichtige. Zo heeft de controleur wellicht via een renseignement een afschrift ontvangen van een factuur van een afnemer. De controleur zal toetsen of deze is verantwoord in de administratie.

Hoe lang moet je polissen bewaren? ›

Je verzekeringspapieren hoef je over het algemeen niet lang te bewaren. Polisblad: Voor veel verzekeringen ontvang je jaarlijks een nieuw polisblad, bijvoorbeeld voor je zorgverzekering of inboedelverzekering. De polissen van voorgaande jaren kun je weggooien zodra je je nieuwe verzekeringspapieren hebt ontvangen.

Hoe bewaar je oud papier? ›

Bewaar je oude documenten op een koele, droge plek

Het is ook een goed idee om de documenten uit de buurt van direct zonlicht te houden, omdat dit na verloop van tijd kan leiden tot verbleking of verkleuring. Bovendien moet je ervoor zorgen dat de ruimte schoon en stofvrij is, omdat dit de documenten kan beschadigen.

Hoe lang moet ik mijn bankafschriften bewaren? ›

Volgens het Burgerlijk Wetboek (Art. 10, boek 2) is de bewaartermijn 7 jaar. DNB stelt geen regels vast met betrekking tot de bewaartermijn van (rekening) gegevens bij banken. Dit geldt voor al je gegevens, dus niet alleen de gegevens op je bankafschrift.

Wat mag de fiscus wel en niet bij een controle? ›

U moet de fiscus toegang verlenen tot de beroepslokalen en inzage geven in de fiscaal relevante documenten. Weigert u, dan kan de fiscus een boete opleggen en een aanslag van ambtswege toepassen. Hij mag de toegang niet forceren, zonder akkoord kasten openen, uw computer bedienen of documenten nemen.

Wie controleert de Belastingdienst? ›

U doet aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst controleert uw aangifte. We vertellen hier hoe wij dat doen.

Wat gebeurt er als je belasting verkeerd hebt ingevuld? ›

Ook als u de belastingaangifte al hebt verstuurd, kunt u iets aanpassen, een fout verbeteren of gegevens aanvullen. Zelfs als u al een definitieve aanslag hebt ontvangen. Uw aangifte wijzigen kan tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat.

Kun je schuld belasting afkopen? ›

Het afkopen van de schulden kan eigenlijk met elke partij zoals crediteuren, belastingschuld of persoonlijke leningen zoals een hypotheek. Het afkopen betekend letterlijk dat u een éénmalig bedrag betaald aan de schuldeiser dat niet de volledige schuld bedraagt maar wel voldoende is voor de schuldeiser.

Hoe vaak controleert Belastingdienst? ›

Waarom word ik gecontroleerd? Wij controleren álle 12 miljoen aangiftes die elk jaar bij ons binnenkomen. Controleren behoort namelijk tot onze kerntaak. Door dat zorgvuldig te doen, zorgen we ervoor dat we juist en volledig belastingen kunnen heffen.

Kan je geld terugkrijgen van de Belastingdienst? ›

Wanneer geld terug? U krijgt geld terug als u gedurende het jaar al meer belasting betaald hebt dan u verschuldigd bent. U hebt deze belasting dan al betaald via uw werkgever (ingehouden loonheffing), dividendbelasting of eerder opgelegde voorlopige aanslagen.

Wat kun je doen met kleding van een overledenen? ›

Er zijn verschillende goede doelen waaraan je kleding van een overledene kunt schenken. Denk aan het Leger Des Heils bijvoorbeeld, of het Rode kruis. Ook zijn er speciale inzamelpunten voor kinderkleding, waar Stichting Kinderfonds er één van is.

Kan je overleden moeder mij zien? ›

Met het blote oog zie je in het donker niets of niemand maar als je zo'n bril opzet zie je ineens wel mensen lopen. Sommige mensen kunnen overleden personen waarnemen zonder die 'nachtkijker'. Sommigen kunnen ze zien, voelen, ruiken of horen. Eigenlijk kan iedereen dat, in mindere of meerdere mate.

Wat gebeurt er met je bankrekening na overlijden? ›

Als iemand overlijdt, moet je dit melden aan de bank. Je kunt als nabestaande niet altijd zomaar de bankzaken regelen. Je moet eerst verschillende documenten opsturen om toegang te krijgen tot de rekening. Dit is vaak ook nodig als je de rekening bijvoorbeeld op 1 naam wilt zetten of wilt beëindigen.

Hoe thuis administratie bijhouden? ›

Voor je digitale administratie is het handig om bij het administratie bewaren dezelfde structuur aan te houden als je doet in je fysieke map. Dus heb je fysiek een map voor wonen, maak deze dan digitaal ook aan. Wel kun je digitaal makkelijker specifiekere mapjes maken, om documenten zo makkelijker terug te vinden.

Wie kan mij helpen met mijn administratie? ›

Kijk op de websites van Schuldhulpmaatje , Humanitas en het Netwerk Thuisadministratie voor vrijwilligers in jouw buurt. Je kunt ook gebruik maken van FiKks: dit is een app waarmee je een 'buddy' kunt zoeken die jou kan helpen met geldvragen en met een overzicht van inkomsten en uitgaven.

Wat komt er kijken bij administratie? ›

Administratie bijhouden

In de eerste plaats houd je al je inkomsten bij en in de tweede plaats al je uitgaven. Zorg dat de facturen die je verstuurt compleet en overzichtelijk zijn. Zorg ook dat alle facturen die je ontvangt goed bewaard blijven. Dit moet je tot minstens zeven jaar na het versturen of ontvangen doen.

Welke documenten moet je 10 jaar bewaren? ›

Gegevens met betrekking tot onroerende goederen moet je minimaal 10 jaar bewaren. Gegevens met betrekking tot elektronische diensten, radio- en televisie omroepdiensten en telecommunicatiediensten.

Welke gegevens mag je bewaren? ›

Denk aan voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, postcode, woonplaats, telefoonnummer (mobiel en vast), en e-mailadres. Een BSN mag alleen door overheidsinstanties gebruikt worden en door organisaties buiten de organisatie als dat in een wet staat.

Hoelang mag je een dossier bewaren? ›

Langer dan 20 jaar bewaren medisch dossier

Er zijn redenen waarom een medisch dossier langer bewaard mag blijven. Als een arts uw gegevens langer nodig heeft. Heeft een arts uw gegevens langer nodig om u goed te behandelen? Dan moet hij uw dossier langer dan 20 jaar bewaren.

Wat kost een boekhouder gemiddeld per maand? ›

Reken grofweg op € 50 per uur, € 80 per maand of € 1.000 per jaar. De exacte kosten zijn volledig afhankelijk van de omvang van je administratie en de dienstverlening die je kiest. Spreek goed af wat er wel en wat er niet onder de vaste prijs valt.

Wat kost een accountant per jaar? ›

De kosten van een boekhouder of accountant zijn gemiddeld zo'n € 70,- tot € 120,- per uur. Een startende accountant kost je € 60,- tot € 75,- per uur en voor een zeer ervaren accountant betaal je al gauw tussen de € 150,- en € 200,- per uur.

Hoe ziet een goede boekhouding eruit? ›

Een goede boekhouding begint met een duidelijk overzicht van alle kosten en inkomsten. Die geven samen een actuele weergave van de financiële situatie van je bedrijf. De eerste stap in het opzetten van de financiële administratie is dan ook registreren wat er aan geld je onderneming in- en uitgaat.

Kunnen alle huisartsen in je dossier? ›

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Alleen u en de medewerkers van de huisartspraktijk (huisarts, assistente en praktijkondersteuner) mogen en kunnen ze bekijken. Andere zorgverleners, zoals specialisten in het ziekenhuis, kunnen dus niet in uw medische gegevens van de huisarts kijken.

Kun je zien wie er in je medisch dossier kijkt? ›

In principe hebben alleen de zorgverleners waarmee je een behandelrelatie hebt, toegang tot jouw medisch dossier. Je mag bij jouw zorgaanbieder een overzicht opvragen van wie jouw gegevens hebben ingezien. Je kunt het ook gemakkelijk digitaal bekijken via Volgjezorg.

Wie mag medisch dossier inzien na overlijden? ›

Alleen betrokken zorgverleners en de patiënt hebben inzage in het medisch dossier. Dit is volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Als iemand overleden is, heb je als familie geen recht om in het dossier van een familielid te kijken.

Wat doen met oude facturen? ›

De bewaarplicht van uw boekhouding is dus in feite 5 jaar. Na deze 5 jaar kan de Belastingdienst geen naheffing meer vorderen. En deze papieren, zoals jaaropgaven en loonstroken, kunt u dan gerust wegdoen. Voor alle overige documenten in uw administratie dient u zelf te bepalen voor hoe lang u het wilt bewaren.

Welke documenten bijhouden na overlijden? ›

Documenten die je levenslang moet bijhouden

Testamenten en documenten in verband met successie. Schenkingsakten (om ruzies tussen erfgenamen en verdenkingen van de fiscus te vermijden) Diploma's en professionele certificaten.

Hoe lang moet je een factuur bewaren voor de fiscus? ›

Alle facturen en kopieën van facturen moet u voor de FOD Financiën gedurende tien jaar bewaren.

Hoeveel jaar moet je je administratie bewaren voor de Belastingdienst? ›

Uw administratie bestaat uit alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of op een digitale manier. U bent verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren.

Welke administratie moet je bewaren zakelijk? ›

U moet in ieder geval de basisgegevens van uw administratie 7 jaar bewaren. Dat is de bewaartermijn. Gegevens over onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u 10 jaar bewaren.

Wat moet je bewaren pensioen? ›

Moet u het pensioenoverzicht bewaren? Nee, dat moet niet; u bent het niet verplicht. We raden u wel aan het pensioenoverzicht te bewaren. U behoudt dan alle gegevens die voor de opbouw van uw pensioen belangrijk zijn.

Hoe oud mag een factuur zijn? ›

Een factuur of vordering verjaart en is dus niet eeuwig incasseerbaar. De verjaringstermijn van een factuur voor zakelijke klanten is in principe vijf jaar, net als bij facturen aan consumenten als het om diensten gaat. Verkoop je een product aan een consument, dan is de verjaring van een factuur al na twee jaar.

Wat zijn Administratieplichtigen? ›

Administratieplichtig zijn zij die een bedrijf voeren of een zelfstandig beroep uitoefenen, lichamen, waaronder dus ook verenigingen en stichtingen, en inhoudingsplichtigen. Administratieplichtig zijn ook gewone particulieren/natuurlijke personen die een werkzaamheid als bedoeld in de art.

Hoe lang moet je belangrijke papieren bewaren? ›

Hoe lang moet je particuliere administratie bewaren? Als particulier ben je niet verplicht om je administratie te bewaren. De Belastingdienst kan wel tot 5 jaar terug belasting navorderen. Daarom is het slim om je administratie voor de Belastingdienst minimaal 5 jaar na je belastingaangifte te bewaren.

Waarom fiscale bewaarplicht? ›

Particulieren hoeven hun administratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) niet verplicht te bewaren. Maar de Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting navorderen. Daarom is het verstandig om uw administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren.

Hoe lang mag je een mail bewaren? ›

In de AVG zijn geen bewaartermijnen beschreven. Deze dienen door de school zelf te worden vastgesteld. De hoofdregel is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking, of zo lang noodzakelijk is op grond van een wettelijke...

Hoe lang mag je persoonlijke gegevens bewaren? ›

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Videos

1. Midnight Espionage | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 12
(Geek & Sundry)
2. MastermindTalks Keynote 2016 | Gary Vaynerchuk
(GaryVee)
3. Commissie Omgeving 9 november 2021
(Gemeente Deurne)
4. Curious Beginnings | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 1
(Geek & Sundry)
5. How trade relationships and tariffs are affecting trade | Atradius
(Atradius Group)
6. 21-2-2017 Webinar BTW-actualiteiten voor Belastingzaken
(van vilsteren BTW advies)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 03/19/2023

Views: 6119

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.